Ryhmäpuhe 15.6.2023 – Arviointikertomus 2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat

Käsittelyssä oleva vuoden 2022 arviointikertomus keskittyy luonnollisesti hyvinvointialueen valmisteluvaiheeseen, koska Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminta alkoi vasta tämän vuoden alusta.

Arviointikertomuksessa todetaan, että tärkein tavoite eli huomaamaton siirtymä kuntayhtymästä hyvinvointialueelle tapahtui sujuvasti ja huomaamattomasti. Tämän tavoitteen saavuttamisessa auttoi tietysti se, että kuntayhtymä oli jo ehtinyt jo jonkin verran vakiinnuttamaan toimintaansa ja tietysti siirtymän hyvä valmistelu. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää kaikkia siirtymävaiheeseen osallistuneita tahoja päätavoitteiden saavuttamisesta.

Haluamme myös kiittää tarkastuslautakuntaa sen tekemästä hyvästä ja perusteellisesta työstä sekä sen tuloksena syntyneestä kattavasta ja selkeästä arviointikertomuksesta. Työ ei ole ollut varmaan helppo, sillä tarkastuslautakunta on toiminut varsin merkittävien muutosten taitekohdassa.

Arviointikertomus on laaja ja kattava, joten olemme päätyneet tekemään vain muutamia nostoja siitä.

  1. Vuosittaiset arviointikertomukset ovat jatkumo, jonka avulla voimme seurata hyvinvointialueemme kehitystä. Kuntayhtymässä on myös laadittu vuosittain arviointikertomus ja sellainen on olemassa myös vuodelta 2022. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on hyväksynyt sen 30.5.2023 §31. Kuntayhtymän valtuusto ei ole kuitenkaan kokoontunut tuon päivän jälkeen eikä käsittääksemme ole kokoontumassakaan enää. Harmillista on se, ettei tarkastuslautakunnan kokouksen pöytäkirjan liitteenä ollut ko. arviointikertomusta julkisesti nähtävillä. Tämä on puute, sillä kyseessä on julkinen asiakirja. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta olisi tärkeää, että siihen tutustuminen olisi mahdollista sekä alueen asukkaille että meille valtuutetuille. Arviointikertomushan sisältää kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden aikana havaittuja huomioita ja niihin liittyviä kehittämisehdotuksia. Nyt arivointikertomusten jatkumoon jää aukko tärkeässä nivelkohdassa. Toivottavasti aluevaltuusto kuitenkin saa kyseisen dokumentin jossain vaiheessa tiedoksi, sillä tulevan toiminnan kehittämisessä kuntayhtymän tarkastuslautakunnan näkemykset ovat ensiarvoisen tärkeitä.
  • Tarkastuslautakunta suosittelee arviointikertomuksessaan nykyisen hallintosäännön vaikutusten seuraamista kaikkien toimintojen osalta ja toteaa, että toimielinrakenteen tulisi tukea eri toimialojen tarpeita. Lautakuntatyöskentelyssä onkin huomattu, että samat asiat kulkevat lähinnä tiedoksiantona lautakunnissa ja jaostoissa. Hallituksen kautta osa sitten siirtyy valtuuston päätettäväksi. Nykyinen hallintosääntö painottaa voimakkaasti aluehallituksen päätösvalta kun taas lautakuntien ja jaostojen toimivalta on varsin vähäinen.  

Ryhmämme yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että meidän on arvioitava nykyisen hallintosäännön määräysten käytännön vaikutuksia ja tehtävä siihen tarvittavat tarkennukset, jotta vältymme päällekkäiseltä ja toisaalta ehkä myös turhalta työltä. Vastuun ja vallan jakamisella helpotamme myös virkamiesten työtaakka.

Esimerkiksi palvelualuekohtaiset tai elinkaariajatteluun pohjautuvat lautakunnat voisivat olla ratkaisuna tähän ongelmaan ja lautakuntien sekä jaostojen selkeä työnjako päätösasioiden valmisteluissa.

  • Lautakuntatyöskentelyssä etenkin suurien asioiden kuten palveluverkko- ja strategiatyössä olemme tehneet saman huomion kuin tarkastuslautakunta siitä, että näinkin isojen kokonaisuuksien valmistelussa ei pöytäkirjoihin merkitä lautakunnan esittämiä evästyksiä. Kun näitä asioita käsiteltiin useissa lautakunnan kokouksissa, oli mahdotonta tarkistaa jälkikäteen, onko lautakunnan toiveet ja evästykset jatkotyöskentelyssä huomioitu. Samoin olisi erityisen arvokasta tietää, mitä jatkovalmisteluohjeita muissa luottamuselimissä on asian valmisteluun annettu. Emme toivo keskustelupöytäkirjoja vaan merkinnän pöytäkirjaan esim.  ”Lautakunta ohjeisti jatkovalmistelua seuraavasti:” Ja ohjeistus ranskalaisilla viivoilla lyhyesti. Tämän tavan käyttöönotto kuvaisi pitkässä valmisteluvaiheessa päätökseen johtaneen prosessin ja lisäisi valmisteluvaiheen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ja vielä viimeiseksi

  • Olemme harmittavan usein saaneet lukea vain lehdistä ja muusta mediasta hyvinvointialueemme palveluihin kohdistetuista valituksista ja kanteluista sekä niihin liittyvistä AVIn päätöksistä. Näistä toivoisi avoimempaa ja ajantasaisempaa tiedotusta luottamustoimielimille. Vaikka vastineen antaminen onkin operatiivista toimintaa, on meidän päättäjienkin tiedettävä, mitkä palvelut ovat aiheuttaneet näitä valituksia. Varsinkin jos AVIn päätökset aiheuttavat palveluissa toimenpiteitä.

Arviointikertomus on siis kattava kokonaisuus vuodelta 2022, jolloin hyvinvointialueen varsinainen toiminta käynnistyi. Tarkastuslautakunta on käyttänyt sen valmisteluun suuren työpanoksen ja kuten aiemmin sanoin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä arvostaa suuresti lautakunnan työn lopputulosta. Päätän puheenvuoroni yhtymällä tarkastuslautakunnan puheenjohtajan seuraaviin sanoihin: ”Uskon, että olemme tänä vuonna onnistuneet tuottamaan aluevaltuustolle merkittäviä huomioita ja tietoa, joka helpottaa tulevaa päätöksentekoa ja hyvinvointialueen toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.”

Kiitokset kaikille valtuustoryhmille, lautakunnille, jaostoille ja hallitukselle sekä virkamiehille ja koko keusoten henkilökunnalle hyvin sujuneesta yhteistyöstä sekä rentouttavaa ja voimaannuttavaa kesää!

Keski-Uudenmaan Demarit