Ryhmäpuhe 21.9.2023: § 37 Hyvinvointialueohjelma

Ajankohtaista,Ryhmäpuheenvuorot

21.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto
SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenvuoro Hyvinvointialueohjelmasta § 37


Yhteistyöllä voimme onnistua! 

Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muut kuulijat!

Hyvinvointialueohjelma on lyhyen aikavälin (2024-2025) monenlaisen kehittämisen ja kustannussäästöjä hakeva ohjelma, mutta toisaalta ohjelma sisältää strategisia muutostavoitteita aina vuoteen 2030 asti. 

Ohjelman valmisteluprosessi on ollut hyvin poukkoileva, sekava, eikä valmistelutyö ole ollut oikein hallinnassa. Päättäjien evästykset ovat jääneet matkalle, ja luottamus valmisteluun on ollut välillä haasteellista. Ohjelmaversioiden hallinta on ollut jatkuvasti haastavaa, ja vielä 12.9. aluehallituksen kokouksessa hyvinvointialuejohtaja esittelijänä siivosi ohjelmasta pois useita sivuja erilliseen Palvelujen verkostosuunnitelmaan kuuluvia tekstejä. Sieltä jäi vielä poistamatta palvelujen järjestämisen saavutettavuuteen liittyvät kaksi lausetta: Saavutettavuutta tulee arvioida monipuolisesti, ei vain autolla ajoajan mukaan (s. 49 “Saavutettavuutta arvioidaan ajoajan näkökulmasta, jolloin tavoitellaan 30min saavutettavuutta keskeisten palvelujen osalta. Nykyinen terveyspalvelujen peittävyys on 15 min ajoajalla 99 %:ia ja vuonna 2027 esitettyjen toimenpiteiden jälkeen 95 %) – tätäkin asiaa tulee tarkastella Palvelujen verkostosuunnitelmassa.

Ohjelman kansilehdessä oleva version päivämäärä tulisi olla 12.9.2023 (ei siis 25.8.2023). Ohjelmalle on laadittu oma viestintäsuunnitelma, mutta mediakeskustelujen perusteella viestinnässä ei ihan olla onnistuttu. Olemme SDP:n valtuustoryhmän laajassa kirjallisessa lausunnossa antaneet palautetta myös asukaskyselyn toteuttamisen laadusta. Lausunto on asialistan liitteenä. Erityiskiitos tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkolle ohjelman kirjoittamistyöstä sekä johtoryhmälle.   

Ohjelmassa asioita tarkastellaan talouden & kehittämisen sekä palvelujen ja henkilöstön yleisten kehittämisperiaatteiden näkökulmasta. Tässä HVA-ohjelmassa kirjattujen henkilöstöpolitiikan periaatteiden pohjalta on valmisteilla toimeenpaneva erillinen henkilöstöohjelma, joka tulee aluehallituksen hyväksyttäväksi – aluehallitushan vastaa työnantajan edustajana henkilöstöpolitiikan toteuttamisesta.  – henkilöstön näkökulmaa tarkastelee vielä puheenvuorossaan valtuutettumme Harri Lepolahti, ryhmän lausunnossa emme pitäneet järkevänä lähihoitajien korvaamista pienipalkkaisemmilla hoiva-avustajilla: molempia ammattiryhmiä tarvitaan.  


Ohjelma ei sisällä Palvelujen verkostosuunnitelmaa eikä kannanottoja toimitiloihin eikä myöskään palveluvisioon.  

Emme siis ole tänään päättämässä palveluyksikköjen sijainneista, lakkauttamisista tai korvaavista palveluista. Palvelujen verkostosuunnitelman pyrkii HVA-johtaja Mikko Komulainen valmistelemaan marraskuun valtuustoon, jota ennen nykyisen luonnoksen tietopohjaa rikastutetaan, ja uudesta versiosta pyydetään lausunnot mm. kunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä. 

Aikataulu on hyvin kireä, ja SDP:n valtuustoryhmä onkin tehnyt ehdotuksen aikalisästä. Ryhmämme on valmis tekemään kestäviä palvelujen verkoston ratkaisuja kunnollisen tietopohjan sekä realistisen muutos- ja investointisuunnitelman ja yhdessä työstetyn vision pohjalta. Lausuntokuulemisen ohella tarvitaan myös neuvotteluja mm. kuntien kanssa. Päätöksentekoon ei ole edellytyksiä vielä marraskuun kokouksessa. Olemme ehdotuksestamme informoineet myös valtuustoryhmien neuvottelukunnan kokouksessa tiistaina 19.9.2023.  


Taloudellinen liikkumavaramme on heikko, ja talouden alijäämät tulee kattaa nykylain mukaan vain parin vuoden aikana. Orpon hallituksen pyrkimys  “säästää” hyvinvointialueiden tulevasta rahoituskriteereiden mukaisesta ja lakiin perustuvasta rahoituksesta noin 1,4 miljardia euroa, tekee hyvinvointialueen toiminnan suunnittelun kestävällä tavalla hyvin haastavaksi. Tässä kuitenkin tulemme onnistumaan. 

Valtion neuvottelu meidän hyvinvointialueen kanssa on joulukuun 1. päivä, ja siinä tarkastellaan tätä Hyvinvointialueohjelmaa. Uskoisin, että voimme olla levollisin mielin: hyvinvointialueohjelma antaa pyrkimyksistämme uskottavan näkymän. Olemme jo Keusoten vuosien aikana osoittaneet kykymme uudistaa yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Muutokset on tehtävä asukkaat ja henkilöstö -edellä huomioiden rahoituksen reunaehdot. Ja näin on Antti ja johtoryhmä ohjelmaa rakentanutkin. 


Ohjelma sisältää eräitä palvelurakenteisiin ja palvelujen tuottamisen tapoihin liittyviä strategisia periaatelinjauksia. Palvelujen järjestämisen periaatteet – tänään hyväksyttävänä oleva erillinen asiakirja, ohjaa sitä miten ja millaisella tietopohjalla arvioimme milloin tuotamme palvelun oman henkilöstön toimesta omana työnä ja milloin ostamme – siitä myöhemmin valtuutettu Pirjo Komulaisen puheessa ko.asiakohdassa.

Hyvinvointialueohjelman strategisten linjausten mukaan palvelurakennetta pyritään keventämään siellä missä se on tarkoituksenmukaista ja asukkaiden tarpeiden mukaista eli auttamaan oikea-aikaisesti, riittävän varhain ja oikeanlaisella hoidolla ja palvelulla – esimerkiksi lastensuojelussa ollaan vahvistamassa omaa palvelutuotantoa ja myös ikäihmisten palveluissa oman ja ostettavan tuotannon määrää ollaan arvioimassa mm. kotihoidossa ja hoiva-asumisessa. Vammaispalveluissa on tavoitteena myös “keventää” palvelurakennetta esim. tuetun asumisen parantamisella. Toisaalta palvelujen piiriin pääsyn kriteerit ovat meillä jo nyt korkeat niin kotihoidossa, asumispalveluissa kuin omaishoidossa. Joten “keventäminen” ei saa merkitä jäämistä vaille tarpeen mukaisia palveluja.   


Ikäihmisten palvelurakenteen “keventämisen” osalta esitämme tekstilisäystä ohjelmaan – tästä käyttää puh.vuoron Pirja Vitikka-Koponen. Tarvitsemme erilaisen yhteisöllisen asumisen lisäämiseksi pidemmän aikavälin kehityspolun vuoteen 2030, jotta ympärivuorokautisen palveluasumisen määrää voidaan realistisesti sopeuttaa kasvavalle vanhusväestölle. Loogista olisi myös asiaan liittyvien yksityiskohtaisten taulukoiden poistaminen. 

Ohjelman vaikutusten arvioinnin osalta ryhmästämme puheenvuoron käyttää aluevaltuutettu Pirjo Komulainen. Muutosehdotusten vaikutusten ennakkoarvioinnin tekeminen on välttämätöntä Palvelujen verkostosuunnitelmassa. 

Tekstilisäysehdotuksen kanssa SDP-ryhmä on valmis tänään hyväksymään ohjelman. Yhdessä voimme onnistua!

Sirkka Rousu, aluevaltuutettu, aluehallituksen 2.varapj. (sd.)