PUHEENVUORO 21.9.2023: § 37 HYVINVOINTIALUEOHJELMA

Ajankohtaista,Ryhmäpuheenvuorot

21.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto
Pirjo Komulaisen puheenvuoro Hyvinvointialueohjelmasta § 37

Vaikutusten arviointi ennen päätöksiä luo luottamusta päätöksiin

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Ensiksikin kiitokset kaikille hyvinvointialueohjelman valmisteluun osallistuneille, tiukalla aikataululla lausuntonsa lähettäneille ja eri kanavia kautta kansalaispalautetta antaneille tahoille. Näinkin suuren kokonaisuuden valmistelu vaatii voimavaroja ja resursseja monelta taholta ja on epärealistista olettaa lopputuloksen kaikilta osilta tyydyttävän kaikkia. Vaikka ohjelmassa on paljon hyvää, on siinä myös puutteensa. Yksi merkittävä asia on päätöksen ennakkovaikutusarvioinnin puuttuminen. Miten hyvinvointialueohjelma tulee vaikuttamaan alueemme eri väestöryhmien elämään, hyvinvointiin ja terveyteen ohjelmaa toimeenpantaessa.  

Hyvinvointialueohjelmassa vaikutusarviointi on kuitattu muutamalla lauseella ja todettu, että ”Hyvinvointialueohjelman vaikutusten ja kokonaisvaikuttavuuden arviointi toteutetaan osana valmisteilla olevaa järjestäjän ohjauksen arviointimallia.”. 


Kuitenkin Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7§ edellyttää, että Hyvinvointialueen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Samoin terveydenhuoltolaki 11§ velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. YK:n lasten oikeuksien sopimus (3 artikla) edellyttää, että lapsia koskevissa päätöksissä arvioidaan ensisijaisesti lapsen etua.

Lisäksi ennakkovaikutusten arvioinnissa olisi tärkeä tunnistaa vaikutusten mahdollinen kasautuminen eri väestö- ja asiakasryhmiin. Erityisesti tietysti niiden negatiivisten vaikutusten kasautuminen, jotta eriarvoisuuden lisääntymiseltä vältyttäisiin.

Varsinkin tuotantorakenteeseen suunniteltujen muutoksien vaikutukset eri väestöryhmiin olisi pitänyt tehdä jo hyvinvointialueohjelman valmisteluvaiheessa eikä jäädä odottelemaan ohjauksen arviointimallin valmistumista.  On totta, että vaikutusten ennakkoarviointi ei välttämättä tuo mukanaan valmiita vastauksia, mutta antaa kuitenkin pohjan tiedolla johtamiseen ja päättäjille varmuuden siitä, että nämä vaikutukset on huomioitu päätöksen valmistelussa. 


Päätösten ennakkovaikutusten arviointiin tulee siis jatkossa kiinnittää erityistä huomiota valmisteluvaiheessa, jotta voimme yhdessä edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Vaikutusarviointi tukee myös strategian mukaisia päätöksiä sekä lisää avoimuutta alueen asukkaisiin nähden ja edistää meidän kaikkien sitoutumista päätöksiin ja niiden toimeenpanoon.

Pirjo Komulainen, aluevaltuutettu, palvelujen järjestämisen lautakunnan varapuheenjohtaja (sd)