Muutos- ja lisäysesitys 21.9.2023: §37 hyvinvointialueohjelma

Ajankohtaista,Ryhmäpuheenvuorot

21.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto
Muutos- ja lisäysesitys 21.9.2023: §37 hyvinvointialueohjelmaan (sd. ja vas. aluevaltuustoryhmät)
Kokouksen esityslista: https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2192023


Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vähentäminen lyhyellä aikavälillä ei ole vastuullista

21.9.2023 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Sosialidemokraattisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien muutosesitys hyvinvoinvointialueohjelmaan lukuun Ikääntyneiden palveluiden kustannusrakenteen keventäminen (sivulta 41 alkaen).

Ohjelman mukaan ikäihmisten hoiva-asumista koskevilla muutoksilla pyritään saamaan lyhyellä aikavälillä kustannussäästöjä:  “Rakenteellisen muutoksen tuottama kustannushyöty vuoteen 2026 mennessä nykymallilla jatkamiseen verrattuna on noin 22,5 M€” (HVA-ohjelmassa sivulla 42). 

Vuoteen 2026 mennessä muutos ei ole realistinen eikä vastuullinen, ilman, että muistisairaita vanhuksia on vaarassa jäädä heitteille. Sen sijaan pitkällä aikajänteellä – esimerkiksi vuoteen 2030 mennessä, on mahdollisuus siihen, että ympärivuorokautisen palveluasumisen ohella on kyetty parantamaan kotiin saatavaa tukea ja kotihoitoa sekä asumisen ja riittävät tukipalvelut yhdistäviä “kevyempiä” yhteisöllisiä asuntoratkaisuja kuntiin, kuten uudistettu lainsäädäntö edellyttää.

Tämän kehityksen seurauksena ympärivuorokautisten palveluasumisen määrä voi riittää vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeita. Lain (876/2022) voimaantulosäännöksen mukaan ikäihmisten laitoshoitoa ei voi enää 1.1.2028 järjestää kuin vain terveydenhuollon laitoshoidon toimintayksikössä ja vain, jos siihen on lääketieteelliset tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. 

SDP:n valtuutetut pitävät tarpeellisena yhteisöllisen asumisen uudenlaisten ratkaisujen kehittämistä. Tämä on taloudellisesti ja inhimillisestä järkevää. Rakennemuutos vaatii kuitenkin tiivistä vuoropuhelua ja yhteissuunnittelua kuntien kaavoituksen ja asuntopolitiikasta vastaavien kanssa. Tavoitteena tulee olla, että yhteisöllistä – ja myös ympärivuorokautista, asumista on asukkaille saatavilla tasapainoisesti alueen eri kunnissa ja niin, että ikääntynyt voisi jatkaa asumistaan samassa asunnossa myös silloin kun tarvitsee ammatillista apua yöaikaan.


Muutosesitys kuuluu: Poistetaan luvusta Ikääntyneiden palveluiden kustannusrakenteen keventäminen kuvat 35, 36 ja 37 (sivuilta 42-44) ja lisätään luvun loppuun teksti: 

Ikäihmisten ympärivuorokautisen ja yhteisöllisen asumisen kehittämisestä laaditaan osana Palvelujen verkostosuunnitelmaa vuoteen 2030 ulottuva kehityspolku yhteistyössä kuntien ja muiden asiassa tarpeellisten sidosryhmien sekä vanhusneuvostojen kanssa. 

Ympärivuorokautista palveluasumista ei vähennetä ennen kuin on tarjolla tarpeisiin nähden riittäviä vaihtoehtoisia yhteisöllisiä asumisen ratkaisuja sekä kotona asuvien ja jo paljon tukea tarvitsevien vanhusten tarpeisiin saatavia palveluja. 


Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä