Keusoten valtuusto päätti 18.11.2021 palvelujen verkoston toimeenpanosuunnitelmasta

Ajankohtaista

Keski-Uudenmaan soten valtuusto kokoontui 18.11.2021. Asialistalla ei ollut talousarviota, sillä palvelujen verkoston toimeenpanosuunnitelmasta vuosille 2022-2024 hallitus poisti ikääntyneiden vaativaa päivätoimintaa koskevan ehdotuksen. Siitä tuodaan myöhemmin erikseen päätettäväksi kokonaisvaltaisempi uudistettu toimintamallin kuvaus – tätä ehdotusta koskevat määrärahamuutokset merkitsivät sitä, että talousarvio palautettiin Keusoten hallituksessa uudelleen valmisteltavaksi ja talousarviosta päätetään vasta joulukuun kokouksessa.

SDP:n valtuustoryhmän sihteeri ja valtuuston 1.varapuheenjohtaja Sirkka Rousu toi esille omassa puheenvuorossaan Keusoten SDP-valtuustoryhmän näkemyksen, että palvelujen verkoston suunnitelman ehdotukset ovat hyväksyttäviä. On hyvä huomata, että alueen kaikkien 10 terveysaseman päiväaikainen toiminta jatkuu kunnissa, vaikka ilta- ja viikonloppujen kiirevastaanottoja nyt keskitetään kahteen täyden palvelun terveysasemalle Järvenpään Justiin ja Hyvinkäälle. Muutos toteutunee vasta kesän 2022 jälkeen.

Kun Keusotessa on suurta pulaa lääkäreistä, hoitajista sekä rahasta, muutos mahdollistaa resurssien kohdentamisen päiväaikaiseen terveysasemien vastaanottopalveluun. Etälääkärin ja hoitajan kiirevastaanotot ovat olleet suosittuja ja potilaiden käyttökokemukset ovat hyviä – moni äkillinen vaiva ja sairaus on hoidettavissa etäpalveluna kotona. Silloin kun tarvitaan erilaisia laitteita ja tutkimuksia, on hakeuduttava kiirevastaanotolle ihan fyysisesti. Vaivaisena ja sairaana harva meistä kiirevastaanotolle kulkee nykyisinkään julkisilla kulkuvälineillä. Osalla matka nyt pidentyy.

Kokouksen kuluessa laaditussa muutosesityksessä ehdotettiin, että kiirevastaanoton osalta pilotoitaisiin Nurmijärvellä mallia, jossa lääkäripalvelu olisi etänä ja hoitaja olisi terveysasemalla paikanpäällä, jonne vaivan tai sairauden tullessa voisi potilas hakeutua. Äänet jakautuivat 21/19, jolloin puheenjohtajan äänellä esitys olisi mennyt läpi. Kriittisissä puheenvuoroissa tuotiin esille, että hoitajan mahdollisuudet yksin pitää asianmukaista kiirevastaanottoa ilman toiminnassa olevaa laboratoriota, röngteniä tai kipsaustyötä ovat heikot. Samoin kritiikissä todettiin, että kokouksen kuluessa harvoin syntyy perusteltuja ja asian edistämisen kannalta tarkoituksenmukaisia esityksiä.

Perhekeskusta ja lähipalveluja koskevat ehdotukset tehostavat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saatavuutta ja toimintojen yhteistyötä. Ehkäisevää ja varhaisen tuen toimintaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa. Mm. neuvolapalvelut ja oppilashuolto sekä kouluterveydenhoito ovat edelleen lähipalveluina saatavilla kunnissa.

Samoin ikäihmisten palvelukokonaisuudesta tulee yhdessä kuntien, yritysten ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa rakentua mielekäs palvelujen kokonaisuus. Tähän liittyy ehdotus asumisen, palvelut ja yhteisöllisyyden yhdistävien ratkaisujen kehittäminen kuntien kanssa, samoin palveluasumisen määrän lisääminen tehostetun palveluasumisen sijaan ja laitoshoidosta luovutaan kokonaan vuonna 2025 tulossa olevan säännöksen mukaan.

Ikäihmisten palvelukokonaisuuden riittävyyttä arvioidaan koko ajan. Palveluseteleitä hyödynnetään nyt laajemmin mm. asumispalveluissa ja kotiapupalvelussa ja omaishoitoa kehitetään mm. omaishoitajien näkökulmasta. Henkilöstöpula on suuri ongelma erityisesti kotihoidossa. Kuntien tulee tehdä oma osansa ikääntyvien asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn osalta – siksi hyväksyimme yksimielisesti Nurmijärven valtuustossa sitovat tavoitteet niin asumisen kuin ikäihmisten ehkäisevän toiminnan kehittämiseksi.

Tuusulan valtuutetut esittivät, että Hyrylän terveyskeskuksen vuodeosasto voisi jatkaa vielä vuoden 2022. Esitys hävisi äänestyksessä 12/27, tyhjää 1. Jatkohoito ja kuntoutuspalvelujen kokonaisuus muodostuu kotisairaalasta ja Kiljavan kuntoutuskeskuksesta ja alueen tarpeisiin sopivasta määrästä terveyskeskuksen vuodeosastopaikkoja, joita on nykyisellään liian paljon. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen taloudellinen vaikutus on 2,5 miljoonaa euroa vuodessa, lisäksi henkilöstöä vapautuu kohdennettavaksi tarkoituksenmukaiseen kuntoutuspalveluun.

Kokouksen kyselytunnin osiossa kuultiin viranhaltijoiden vastaukset mm. lastenneuvolan sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimivuudesta. Lähipalvelut, etäpalvelut, pop up -palvelut, neuvonnan ja ohjauksen palvelut, liikkuvat palvelut – näitä ollaan edelleen kehittämässä, eikä vähentämässä. Marraskuun alussa olleessa hallituksen seminaarissa todettiin myös tarve alueelliselle liikennemallille, joka helpottaisi asiointimatkoja eri palvelupisteisiin.

Voit tutustua palvelujen verkoston toimeenpanosuunnitelmaan tästä https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_18112021 

Raportoija Sirkka Rousu, Nurmijärven valtuutettu ja Keusoten valtuutettu, Keusoten SDP-valtuustoryhmän sihteeri