Hyvinvointialueen organisaatiorakenne, SDP valtuustoryhmän aloitteet asukastiedottamisesta ja lapsivaikutusten arvioinnista. Ryhmä muokkasi puheenjohtajistoaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto kokoontui toiseen kokoukseensa Hyvinkää-salissa 31.3.2022. Kokousta johti valtuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sdp).

Valtuusto hyväksyi organisaatiorakenteen, jonka pohjalta ryhdytään valmistelemaan mm. ensi vuoden talousarviota. Asiasta äänestettiin, sillä Ps-valtuutetut tekivät esityksen asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi. Valtuusto päätti kuitenkin jatkaa asian käsittelyä 51/18 äänin.

Valtuustoryhmästä Sirkka Rousu perusteli puheenvuorossaan miksi asiaa ei voida palauttaa – mm. ensi vuoden talousarviota ei voida valmistella ilman organisaatiorakennetta. Hän muistutti, että SDP-ryhmä jätti nykyisen johtamis- ja päätöksentekojärjestelmän toimivuutta koskeneen valtuustoaloitteen edellisessä kokouksessa. Selvityksen pohjalta voidaan tehdä johtopäätökset, miltä osin organisaation johtamis- ja päätöksentekojärjestelmää on tarpeen muuttaa, ja mitkä asiat toimivat hyvin. Samoin jo aiemmin on valtuustoryhmien kesken sovittu, että edellisessä kokouksessa hyväksyttyä hallintosääntöä (tarvittaessa myös organisaatiota) vielä muokataan tämän vuoden aikana. Esimerkiksi hyvinvointialueen johtajan toimivaltaa koskevat kohdat tulee arvioida ennen kuin johtajan virka laitetaan haettavaksi. Rousu toivoi, että ryhmät keskustelisivat, kuuluisiko tarkemmasta henkilöstöorganisaatiosta päättäminen hallitukselle, eikä yksin HVA-johtajalle, kuten nyt hallintosäännössä on.

Eri hyvinvointialueilla ollaan päädytty erilaisiin päätöksenteon rakenteisiin. Vate-ryhmässä Rousu oli ehdottanut esimerkiksi elämänkaarimallin mukaista päätöksentekoa, sillä nykyinen palveluorganisaatiomme jo osin onkin tämän mukainen. Vantaa-Keravan HVA on perustanut Lähidemokratia ja osallisuus -lautakunnan ja muuttanut jo hallintosääntöä 29.3. kokouksessaan perustamalla lisäksi hallituksen alaiset elämänkaarimallin mukaiset palvelujaostot. Rousu kysyykin, voisiko meidän Palvelujen järjestämisen -lautakunnan alaisuuteen perustaa tämänkaltaisia jaostoja. Kunhan saadaan valtuustoaloitteen tarkoittaman selvityksen kautta tietoa, voidaan tehdä tietoon perustuvia muutoksia.

Lopuksi Rousu kommentoi väitteitä meidän hallinnon suurista kuluista ja hallinnon keventämistarpeista. Keusoten hallinnon kulut ovat sote-organisaatiovertailujen mukaan pienet. Kun hyvinvointialueen organisaatiossa on työssä noin 4400 ihmistä ja budjetti vajaa miljardi, tarvitaan riittävä ja hyvä hallinto.

SDPn valtuutettu Pirjo Komulainen teki organisaatiokuvaan muutoksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: otsikon ”Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut” alle lisättiin kuvaan näkyville Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut.

Pirjo perusteli puheenvuorossaan asiaa: ”Organisaatiokaaviossa on sekä ikäihmisten että vammaisten palveluissa asumispalvelut nostettu näkyviin, mutta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut puuttuvat. Tämä antaa vääristyneen kuvan sekä asiakkaille että henkilökunnalle palveluvalikosta, joka näin esitettynä näyttää siltä, ettei mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ole tarjolla asumispalveluja.  Kuitenkin mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen asiakasmäärä on noin 600 ja tämä palvelu on mittava taloudellinen sijoitus alueemme asukkaiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitopolussa. Asumispalvelut ovat kuntoutus- ja tukimuoto, jolla on kokonaisvaltaisena palveluna merkittäviä palvelutarvetta vähentäviä heijastusvaikutuksia muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin niin aikuissosiaalityöhön kuin perusterveydenhuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon. Kokemuksella, että omaa työtä arvostetaan, on vahva vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Osa tästä arvostuksen tunteesta syntyy myös siitä, miten oma työ nähdään organisaation päättävissä elimissä kuten täällä valtuustossa. Näyttäytyykö työ mm. organisaatiokaaviossa näkymättömänä vai tehdäänkö se merkitykselliseksi ja näkyväksi kuten ikääntyneiden ja vammaispalvelujen puolella asumispalvelut on tehty.”

Painettu tiedote hyvinvointialueen asukkaille  

SDP:n valtuutettu Lassi Markkanen esitti ryhmän valtuustoaloitteessa, että kaikkiin Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueen talouksiin jaetaan painettu paperinen tiedote, jossa on selkeät ohjeet ja päivitetyt yhteystiedot eri tilanteita varten. Kotiin tallennettuna se on aina löydettävissä ja helpottaa kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Erityisesti tämä auttaisi yksin asuvia ikääntyneitä, joiden määrä alueellamme on jo nyt huomattava ja kasvaa koko ajan. Lue koko aloiteteksti tästä

Lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi toimintakäytännöksi hyvinvointialueen päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä

SDPn valtuutettu Anniina Nuutinen esitti ryhmän valtuustoaloitteessa, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa lapsivaikutusten arvioinnin vakiintuneeksi ja automaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Lue koko aloiteteksti tästä

Valtuusto otti vastaan myös lakisääteiset selvitykset liikkeenluovutuksella eri organisaatioista siirtyvästä henkilöstöstä, omaisuudesta, toimitiloista jne. Niitä täydennetään tarpeen mukaan ja tuodaan hyväksyttäväksi 30.9. mennessä.

Valtuuston infotilaisuudessa: pelastustoimen sekä HUS-yhtymän sopimukset

Ennen kokousta kuultiin valtuustoinfossa johtaja Jyrki Landstedtin esitys Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuksen sisällöstä – pelastuslaitoshan on meillä ollut pitkään kuuden Keu-kunnan ja Vantaa & Keravan kanssa yhteinen, ja näin jatkamme edelleenkin.

Pelastuslaitos -lautakunta sijoittuu Vantaa-Kerava hyvinvointialueen organisaatioon ja sopimus tehdään Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa pelastustoimen järjestämisestä, kustannuksista ja kehittämisestä. Sovitut asiat sisällytetään hallintosääntöön. Lautakunnassa on meidän hyvinvointialueelta 7 jäsentä, ja Vantaa-Keravalta 8. SDP:n edustajana on Anniina Nuutinen.

Valtuustoinfossa kuultiin myös vt. HVA-johtaja Pirjo Laitinen-Parkkosen esitys HUS-neuvotteluissa aivan äsken syntyneestä ratkaisuehdotuksesta. Perussopimus tulee HUS-yhtymän omistajien valtuustoille hyväksyttäväksi 28.4. valtuustoon.

Yhtymän perustavat neljä Uudenmaan hyvinvointialuetta. Yhtymän ylin päätöksentekoelin on yhtymä-kokous, joka valitsee 17 jäsenisen valtuuston. Keski-Uudenmaan HVA saa siihen kaksi jäsentä, Helsinki 6, Länsi-Uusimaa 4, Vantaa-Kerava 2, Itä-Uusimaa 1 ja yliopisto 2. Hallitus on poliittinen, mutta sen kokoonpanossa painottuu monialainen osaaminen, eikä vaalien mukaiset poliittiset voimasuhteet.

Hallitus valmistelee hallintosäännön, talousarvion ja sote-palvelujen järjestämissopimuksen tämän vuoden 2022 aikana. HUS-yhtymän rahoitus tulee kokonaisuudessaan hyvinvointialueen omistajien kautta. Tästä uutiseen HUS-neuvottelujen tuloksesta.

Kokouksesta raportoi Sirkka Rousu, valtuustoryhmän 1.varapuheenjohtaja

Valtuustoryhmä muokkasi puheenjohtajistoaan ja sopi viestinnästä

Valtuustoryhmä muokkasi 27.3.2022 kokouksessaan puheenjohtajistoa: Irma Pahlman jatkaa puheenjohtajana, ja varapuheenjohtajina toimivat Sirkka Rousu, Pirja Vitikka-Koponen ja Anniina Nuutinen. Pirja samalla luopui sihteerin tehtävästä ja varapuheenjohtajuudesta toiveestaan luopuivat Ulla-Mari Karhu ja Aila Koivunen. Sihteerin tehtävä on vielä keskusteluissa.

Ryhmä hyväksyi myös viestintä- ja markkinointisuunnitelman luonnoksen, jonka pohjalta valmistelua jatketaan, Ryhmä sopi kahdesta viestintävastaavien tehtävistä: Sirkka vastaa netistä ja Pirja somesta, ja Irma toimii päätoimittajana. Paikallismedian viestintävastaavan tehtävä on vielä keskusteluissa.

———-

Lue lisää Hyvinvointialueen 31.3.2022 kokoustiedotteesta ja mediatiedote tästä

Tästä valtuuston 31.3.2022 kokouksen esityslistaan

Artikkelikuvassa osa valtuustoryhmästämme kokouksen jälkeen.