Aluevaltuusto: HUS-perussopimus, pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus, hallintosäännön muutokset ja johtajan viran perustaminen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksen 28.4.22 keskeisimmät päätökset olivat HUS-perussopimuksen ja pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen, hyvinvointialuejohtajan viranperustaminen ja hallintosääntömuutokset.
– Valtuusto kävi pitkän ja perusteellisen keskustelun perustettavan HUS-yhtymän hallintomallista. Sekä yhtymäkokouksen että -valtuuston hyvät ja huonot puolet tulivat keskustelussa hyvin esiin. Lopulta äänestyksen jälkeen valtuusto päätyi pitäytymään puolueiden neuvottelemassa sopimusehdotuksessa, kiteyttää aluevaltuuston puheenjohtaja Eemeli Peltonen (sd) klo 22 päättyneen kokouksen jälkeen.

Ensin äänestettiin, jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko sopimus uudelleen valmisteltavaksi, ja silloin asiasta päättäminen siirtyy Valtioneuvostolle. Lain mukaan HUS-yhtymän perustamispäätös tulee yhtymän perustajajäsenten tehdä huhtikuun loppuun mennessä. Ps-ryhmän palautusesitys kaatui äänin 47–21 (1 tyhjä). Sen jälkeen käsiteltiin Vas-ryhmän muutosehdotus, jossa HUS-yhtymän ylin päätösvalta olisi HUS-valtuustolla, eikä yhtymäkokouksella. Muutosesitys kaatui äänin 46–21 (2 tyhjää). Kun yhtymä perustetaan, tulee jokaisen perustajajäsenen hyväksyä samansisältöinen sopimus.

HUS-perussopimuksella perustetaan HUS-yhtymä, jonka jäseniä ovat Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. Perussopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hyväksyi perussopimuksen viimeisenä osapuolista.

Perussopimuksessa sovitaan muun muassa 1.1.23 käynnistyvän HUS-yhtymän tehtävistä, ohjauksesta, taloutta koskevista asioista sekä päätösvaltaa käyttävistä toimielimistä. Lisäksi perussopimuksessa sovitaan hallinnon ja talouden tarkastuksesta, talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä sekä raportoinnista jäsenenä oleville hyvinvointialueille.

SDP-aluevaltuustoryhmän puheenvuoron käytti Sirkka Rousu.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite ”Toimiva demokratia sekä laadukas lainsäädäntö, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.” Keinoina tavoitteen toteuttamiseksi on mainittu monipuolisten ja vaikuttavien osallistumisen mahdollisuuksien ja suoran demokratian keinojen edistäminen sekä läpinäkyvyyden lisääminen kaikessa päätöksenteossa.

Uudenmaan erillisratkaisun myötä nykyisen HUS-kuntayhtymän tilalle perustetaan uusi, hyvinvointialueesta annetun lain 58 §:n (611/2021) mukainen hyvinvointiyhtymä, HUS-yhtymä. HUS-yhtymässä on kyse uudesta oikeushenkilöstä, joka perustetaan yhtymän jäsenten toimesta yhtymän perussopimuksen hyväksymisellä.

Kuten tiedämme, Uudenmaan erillislaissa ei säädetä HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävästä toimielimesta. Tämä on jätetty päätettäväksi HUS-yhtymän perussopimuksessa. Uusimaa-lain 14 §:n mukaan HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Nyt ehdotetun perussopimuksen mukaan HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttäisi yhtymäkokous.

Yhtymäkokousmallin on katsottu vahvistavan omistajaohjausta, koska se toisi ohjaavat organisaatiot lähemmäs yhtymän päätöksentekoa. Yhtymäkokousmallissa yhtymän hallituksen rooli olisi vahva, jolloin hallituksen toimivuus, henkilövalinnat ja voimasuhteet korostuisivat.
Yhtymäkokousmallista seuraa ohjaaville organisaatioille valtuustomallia enemmän vaatimuksia ja edellytyksiä käsitellä ja linjata etukäteen yhtymäkokouksessa päätettäviä asioista. Tällöin yhtymän jäsenten valmius ja velvollisuus tehdä selkeitä linjauksia ennen yhtymänkokousta korostuu.
Yhtymäkokousmallissa ohjausvalta sote-asioissa säilyisi niillä toimielimillä (aluevaltuusto/kaupunginvaltuusto), jotka on vaaleilla valittu päättämään kyseisistä asioista. Yhtymäkokousedustaja on kokouksessa sidottu noudattamaan näiltä tai niiden päättämiltä toimielimiltä saamiaan ohjeita.

Yhtymävaltuuston mallissa päätöksenteko olisi laajemmin kansanvaltaista, vaikka yhtymävaltuustoa ei valittaisi vaaleilla, vaan heidät nimitettäisiin HUS-yhtymän jäsenten toimesta. Toisaalta yhtymävaltuustomalli voisi tarkoittaa hyvinvointialueen aluevaltuustojen päätösvallan vähenemistä. Yhtymävaltuutetut eivät olisi juridisesti sidottuja aluevaltuustojen kantaan, vaikkakin kyllä poliittisesti ja tosiasiallisesti.

Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä katsoo, että vaihtoehdoilla on heikkoutensa ja vahvuutensa, mutta yhtymävaltuustomalli olisi mahdollistanut laajemman demokraattisen foorumin, jossa erilaiset kannat ja näkemykset olisivat tulleet kuulluiksi. Yhtymävaltuustomalli toteuttaisi merkittävästi paremmin jo hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita päätöksenteon läpinäkyvyydestä ja demokratiasta.

Todettakoon lopuksi, että HUS-neuvotteluryhmässä eri puolueiden edustajat ovat yhdessä päätyneet yhtymäkokousmalliin. Kun me Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen sos.dem.valtuustoryhmässä olemme olleet valtuustomallin kannalla, osa valtuutetuistamme ei tue nyt tehtyä esitystä.

Aluevaltuusto päätti myös pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen hyväksymisestä, jolla perustetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos. Lisäksi valtuusto perusti hyvinvointialueen johtajan viran. Yhtymähallitus ja henkilöstöjaosto valmistelevat viran kelpoisuusvaatimukset ja rekrytointiprosessin. Virka tulee haettavaksi elokuussa, ja nykyinen määräaikainen ja osa-aikainen (50%) johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen jatkaa kunnes vakinainen johtaja on valittu – hän on myös osa-aikainen Keusoten johtaja.

Valtuusto hyväksyi myös aluehallituksen esityksen mukaan muutoksia hallintosääntöön. Lisäksi yli kolmen tunnin kokouspalkkioita koskeva Vas-ryhmän muutos hyväksyttiin ryhmäpuheenjohtajien neuvottelujen jälkeen yksimielisesti. Muut muutosesitykset eivät menestyneet äänestyksissä.

Kokouksesta raportoi Sirkka Rousu, nettisivuvastaava.

Tästä kokouksen asialistaan ja sen liitteisiin.
Tästä kokoustallenne-videoon. HUOM! jostain syystä videon alussa on pitkä pätkä tyhjää, ja kokous käynnistyy videossa vasta 26 min 35 sekuntin kohdalla. Rousun pitämä ryhmäpuheenvuoro käynnistyy 58 min kohdalla ja kestää noin 5 min.

Mukavaa vappua! Löydät työväenliikkeen vapputilaisuudet täältä