Aloite: Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) osaksi Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueen päätösten valmisteluprosessia

Ajankohtaista,Aloitteet

Aluevaltuustoaloite 10/2022

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) osaksi Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueen päätösten valmisteluprosessia

Päätösten ennakkoarviointi (EVA) lisää valmistelutyön ja päätöksenteon laatua tukemalla avointa päätöksentekokulttuuria ja hyvää hallintoa. Se selkeyttää ja jäsentää päätöksentekoprosessia auttamalla meitä päättäjiä parhaan mahdollisen vaihtoehdon valinnassa vahvistamalla valmistelussa yhteistyötä ja osallisuutta. Valmistelun kannalta hyötynä voidaan saavuttaa palvelualueiden välisen dialogin vahvistumista kun valmistelussa olevia päätöksiä arvioidaan laajemmin yli palvelualueiden rajoja.

Perusajatuksena päätösten ennakkoarvioinnissa on arvioida jo valmisteluprosessin aikana, mitä vaikutuksia päätös aiheuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Prosessissa on tärkeää myös vertailla erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia tulevaisuuteen. Vaikutusarvioinnin tulee sisältää taloudellisten vaikutusten lisäksi ainakin vaikutukset organisaatioon, lapsivaikutukset, mielenterveysvaikutukset, terveysvaikutukset, yhdenvertaisuusvaikutukset ja sosioekonomiset vaikutukset. Ennakkoarviointi sisältää sekä päätöksen myönteiset että kielteiset vaikutukset ja esittää mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja vaikutuksia arvioidaan lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä. Juuri tätä tietoa tulemme tarvitsemaan esimerkiksi palveluverkkoratkaisuja tehdessämme.

Taloustilanteen ollessa tiukka, on päätösten vaikuttavuuden arviointi erityisen tärkeää, jotta vältytään päätöksiltä, jotka tuottavat säästöjä lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä tähtäimellä tuovat lisää kuluja. Päätösten perustelujen ollessa näkyviä niitä on helpompi myös jälkikäteen arvioida. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueella valmistellaan malli ennakkovaikutusten arviointiin, joka otetaan osaksi päätöksentekoprosessia mahdollisimman pian. Valmistelussa tulee tehdä linjaus siitä, miten laajoja ennakkoarviointien ehdotetaan olevan ja missä tilanteissa/päätöksissä ennakkoarviointi tulisi tehdään automaattisesti.

Keski-Uudenmaan sd. valtuustoryhmä
Järvenpäässä 24.11.2022

Lisätietoa:
Kuntaliitto: Yleiskirje 8/80/2011, Salme Sundquist/aha, 8.6.2011 Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa
THL: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/paatosten-vaikutusten-ennakkoarviointi